Dostępne kursy

Kurs tylko dla studentów 3. i 4. semestru studiów drugiego stopnia.

Przykłady tematów prac magisterskich.

Zgłaszanie propozycji tematów inżynierskich prac dyplomowych realizowanych pod kierunkiem Jerzego Kisilewicza oraz przykłady tematów.

Materiały informacyjne do projektu inżynierskiego dla studentów 6. i 7. semestru.

C++ Bartosz Majorowski Studia Dzienne

Akademia sieci CISCO CCNA 2 Routing & Switching

Akademia sieci CISCO CCNA 4 R&S 6.0 Sieci WAN - zasady dostępu

Akademia sieci Cisco CCNA v7 Semestr 1 Introduction to Networks

Akademia sieci CISCO CCNA Routing & Switching .Studia podyplomowe.

Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 2 protokoły i koncepcje routingu

Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 3 przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe. Studia podyplomowe.

Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 3 przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe. Studia podyplomowe.

Akademia sieci CISCO - CCNA Routing and Switching: Scaling Networks

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 4 Sieci WAN - zasady dostępu

Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 4 Sieci WAN - zasady dostępu

Akademia sieci CISCO CCNA 2 Routing & Switching

Algebra liniowa

Algorytmy i struktury danych

Analiza matematyczna

Architektura Komputerów 2008/09 lato
ćwiczenia
studia niestacjonarne (zaoczne)

Architektura Komputerów 2008/09 lato
ćwiczenia
studia stacjonarne (dzienne)

Architektura komputerów

Przedmiot ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z problematyką implementacji transakcyjnych baz danych (OLTP), które są podstawą działania większości współcześnie tworzonych systemów informatycznych. Poruszane zagadnienia: relacyjny model baz danych, projektowanie, normalizacja i implementacja schematu bazy; implementacja kodu T-SQL do aktualizacji i wyszukiwania danych; widoki, procedury przechowywane i wyzwalane; walidacja danych; dynamiczny kod T-SQL. Podstawową technologią wykorzystywaną na zajęciach jest system Microsoft SQL Server.


Bazy danych - laboratorium i projekt

Kurs ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z problematyką implementacji transakcyjnych baz danych (baz danych typu OLTP On-line Analytical Processing).

Kurs z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych

Laboratoria z podstaw programowania w języku C++

CCNA 1 podyplomowe Bartosz Majorowski

CCNA 2 Laboratoria BM

CCNA 3 BM


CCNA 4 BM

CCNA 4 podyplomowe  Bartosz Majorowski

Cisco - POKL.04.01.01-00-295/08-00

Kurs PHP (przedmiot wybieralny)

Fizyka

FIZYKA - LABORATORIUM

Grafika zastosowanie, historia. Grafika rastrowa, wektorowa. Teoria koloru, modelu koloru. Rozwój grafiki w grach komputerowych. Komunikacja, rozwój komunikacji, źródła komunikacji. Interakcja człowiek - komputer

Kurs ten ma przygotować studentów do samodzielnego tworzenia podstawowych grafik przy pomocy takich narzędzi jak CorelDRAW, Corel PHOTOPAINT i Power Point. Ma również na celu zaznajomić kursantów z formą wystąpienia publicznego, które może być wzbogacone samodzielnie przygotowanym pokazem slajdów.


Celem wykładu jest pokazanie kluczowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej. W części wstępnej omówione zostaną najważniejsze pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej (rozdzielczość, modele i systemy barw). Dalej wykład dotyczy zagadnień grafiki 3D. Zaprezentowane zostaną różne metody modelowania scen i algorytmy wizualizacji z wykorzystaniem biblioteki DirectX i najnowszych akceleratorów graficznych. Uzupełnieniem wykładu będzie przeprowadzenie symulacji fizyki w modelowanych scenach z wykorzystaniem biblioteki PhysX. Następnie, zostaną zaprezentowane metody komunikacji człowiek-komputer (Wiimote, Natal) oraz omówione zasady projektowania graficznych interfejsów użytkownika.

Języki i Metody Programowania JAVA

Matematyka dyskretna i logika

Wprowadzenie do wykorzystania narzędzi w testowaniu oprogramowania. Zarządzanie incydentami (błędami): cykl życia incydentu, wykorzystanie narzędzia Mantis . Automatyzacja podstawowych testów aplikacji webowych z wykorzystaniem narzędzia Badboy. Automatyzacja testów wydajnościowych z wykorzystaniem narzędzi: Jmeter, Sahi i innych. Podstawy języka SQL. Testowanie zgodności aplikacji webowych ze standardami. Inne narzędzia testera (MS Excel, programy walidacyjne, itp.). Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziami. Zastosowanie i wdrożenie narzędzi w organizacji, narzędzia open source i komercyjne. Języki skryptowe, wyrażenia regularne.

Ochrona Danych

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawa - O ochronie danych osobowych, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), reguluje prawa i obowiązki w tym zakresie. Materiały zamieszczane dla kursu RODO pozwalają na zapoznanie z obowiązującym prawem.

Program przedmiotu pozwala na poznanie kluczowych pojęć, podstaw prawnych oraz konstrukcji systemu ochrony informacji, w tym danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową; ogólnych zasad ustawowej ochrony danych osobowych w Polsce na tle międzynarodowych i europejskich standardów normatywnych w tej dziedzinie; wybranych regulacji sektorowych, odnoszących się do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz komunikacji elektronicznej.

Podstawy Aplikacji Internetowych

Podstawy Inżynierii Oprogramowania

W czasie tych zajęć studenci mają nabyć praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektem, procesu tworzenia oprogramowania, testowania oprogramowania oraz wyznaczania złożoności strukturalnej programów za pomocą odpowiednich metryk.

Podstawy miernictwa

Przeznaczony dla studentów pierwszego semestru informatyki na studiach niestacjonarnych zaocznych.

Poznanie języka programowania C z elementami C++ i nabycie umiejętności samodzielnego programowania. Kurs przeznaczony dla początkujących. Omawia zasady proceduralnego kodowania algorytmów oraz podstawy (wstęp do) programowania obiektowego.


Podstawy telekomunikacji

Programowanie Obiektowe
laboratorium
studia niestacjonarne (zaoczne)

Programowanie Aplikacji Internetowych BM

Programowanie C# Bartosz Majorowski

Programowanie Obiektowe

Program wykładu i laboratorium dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka studiów niestacjonarnych, zaocznych

Programowanie Obiektowe Studia Dzienne - Bartosz Majorowski

Programowanie w języku C++ POKL.04.01.01-00-295/08-00

Projekt POKL.04.01.01-00-295/08-00 pt. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego w zakresie kształcenia
z informatyki zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programowanie w środowisku Microsoft .NET

Projekt inżynierski
studia niestacjonarne (zaoczne)

Projekt sieci komputerowych - studia niestacjonarne (zaoczne)

Kurs poświęcony projektowaniu aplikacji bazodanowych.

W jego trakcie, studenci zapoznają się z technologią .NET firmy Microsoft, obejmuje to tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii ASP.NET 3.5 oraz tworzenie aplikacji "okienkowych" z wykorzystaniem Windows Forms.

Dodatkowo, studenci uczą się jak należy projektować aplikacja bazodanowe z wykorzystaniem architektury warstwowej.

Przedmiot ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z problematyką projektowania, implementacji i optymalizacji baz danych. Poruszane są między innymi następujące zagadnienia: relacyjny model baz danych, normalizacja i denormalizacja bazy, analiza i projektowanie baz danych – metodologia strukturalna, obiektowe modelowanie baz danych w języku UML, logiczne i fizyczne projektowanie bazy, projektowanie i optymalizacja indeksów w bazie danych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być bardzo przydatne na wspóczesnym rynku pracy dla informatyków. Przedmioty "Projektowanie baz danych" oraz "Projektowanie aplikacji bazodanowych" uzupełniają się wzajemnie w programie nauczania.


Studia podyplomowe z zakresu wirtualizacji infrastruktury IT w oparciu o technologie Microsoft, Cisco i VMware.

Podstawy Systemów Operacyjnych - laboratorium

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami użytkowania systemów Uniksopodobnych. W trakcie laboratorium jest wykorzystywany system Fedora.

Podstawy systemów operacyjnych - wykład

Przedmiot poświęcony jest projektowaniu i implementacji systemów baz danych, do których jednocześnie ma dostęp wielu użytkowników. W programie kursu są m.in. następujące zagadnienia: kontrola dostępu i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa, transakcje, współbieżność, projektowanie rozproszonych baz danych, zapytania i transakcje rozproszone, replikacja danych.

Systemy Operacyjne Linux 2011/2012 laboratorium
studia niestacjonarne (zaoczne)

Implementacja i administracja środowiskiem VMware vSphere w wersji.

Laboratorium z systemu Windows Server dla studentów studiów zaocznych


Systemy operacyjne Windows 2

Systemy wbudowane

Systemy wbudowane

Sztuczna inteligencja

Podstawowe pojęcia technologii informacyjnych

Technologie Internetowe laboratorium
studia niestacjonarne (zaoczne)

Kurs Technologie Internetowe dla 3 semestru studiów niestacjonarnych, obejmuje materiał z XHTML, CSS2, JavaScript.

Technologie Internetowe laboratorium
studia niestacjonarne (zaoczne)

Technologie Internetowe 2014/2015
laboratorium
studia stacjonarne (dzienne)

Celem zajęć jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu testowania oprogramowania, w szczególności: planowania, projektowania, realizacji testów, stosowania narzędzi wspierających różne aspekty procesu testowania.

Celem zajęć jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu testowania oprogramowania, w szczególności: planowania, projektowania, realizacji testów, stosowania narzędzi wspierających różne aspekty procesu testowania.

Tworzenie Oprogramowania w Technologii .NET

Pierwszy semestr wykładu dotyczącego administrację systemami Microsoft Windows. Słuchacze wykładu mogą dowiedzieć się w jaki sposób zarządzać pojedynczym komputerem działającym w większej sieci. Kurs obejmuje konfigurację kont użytkowników, grup, komputerów, drukarek; zabezpieczanie, monitorowanie działania i wydajności systemów; automatyczne konfigurowanie komputerów działających w domenie przy pomocy zasad grup.

Konfiguracja systemu Windows 2003/2008 w oparciu o Active Directory (zakres zajęć zawiera się w kursie 70-290 Micrsoftu)

Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs

Druga część wykładu dotyczącego administrowania środowiskiem Windows została poświęcona konfiguracji całego środowiska. Pierwsza część wykładu omawia konfigurację usług sieciowych (m.in. DHCP, DNS, routing) zaś druga część wykładu dotyczy administracji środowiskiem Active Directory w sieciach obejmujących wiele domen, lokalizacji i kontrolerów domen.

Laboratorium z konfiguracji usług w systemie Windows 2003 (70-291)

Windows dla IV semestru WSIZ Copernicus we Wrocławiu


Podstawy testowania, ogólne zasady i pojęcia. Przyczyny defektów oprogramowania. Poziomy testów: modułowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne. Typy i cele testów: funkcji (funkcjonalne), bezpieczeństwa, właściwości (niefunkcjonalne), użyteczności, wydajności i inne. Testowanie: strukturalne, potwierdzające i regresywne. Metody przeglądów i analiza statyczna za pomocą narzędzi. Testowanie a zarządzanie projektami. Testowanie w cyklu życia programu – wodospad, model V, RUP, Agile. Testowanie w fazie utrzymania.